Huisregels

Huisregels1. Bezoekers (leden, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van de dansstudio te houden aan de huisregels van de dansstudio evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. De dansstudio heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansstudio te weigeren.


2. Het gebruik van ondermeer de garderobe/kleedkamer is geheel op eigen risico. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansstudio door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.


3. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansstudio is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie van de dansstudio. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.


4. De leerstof van de lessen zijn uitsluitend afgestemd op 'eigen gebruik'. Het is sporters tevens ten strengste verboden om het geleerde (choreografie) tijdens en/of na afloop van de les op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) sporter zich tot het betalen van een boete per overtreding aan de dansstudio, onverlet een verdere schadeclaim van de dansstudio en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciƫle activiteiten.


5. Van lessen en/of workshops met de bedoeling de choreografie commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de sporter en de dansstudio dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de sporter.


6. De lessen worden gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gediplomeerde en gekwalificeerde instructeurs die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgen.


7. De sporter dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen de contributie tijdelijk te stoppen.


8. Door inschrijving gaat de sporter akkoord met de Algemene Voorwaarden van de dansstudio en is hij/zij gehouden deze volledig na te leven